آموزش هنری

BE

علی رغم اینکه بانوان بخش عمده ای از جمعیت جامعه را تشکیل داده و نقش بسزایی را در تربیت نسل آینده بر عهده دارند، متاسفانه آن گونه که باید این قشر اثر گذار مورد توجه قرار نگرفته و در اکثر کانون ها و موسسات برای این قشر مهم برنامه ای مشاهده نمی گردد.

موسسه ی فرهنگی سابقون بر آن شد که در این زمینه نیز پیش گام بوده و برنامه هایی را طراحی و اجرا نماید.

در همین راستا از حضور استاد گرانقدر جناب آقای دیزانی بهره برده و جلسات فشرده ای را در روز شنبه مورخ 17 تیرماه در استان قم برگزار نمود.