اتاق مشاوره

BE

با عنایات خداوند متعال، اتاق مشاوره موسسه فرهنگی سابقون زیاران به عنوان اولین اتاق مشاوره در زیاران راه اندازی گردیده و اساتید برتر مشاوره و روانشناسی، مشاوره هایی در زمینه ی ازدواج، خانواده، مشاوره تحصیلی و آسیب های اجتماعی ارائه خواهند نمود.