راه اندازی بخش خواهران بزودی!

BE

بی شک بانوان یکی از محوری ترین نقش ها را در رشد و پویایی جامعه بر عهده دارند. از این رو جمعی از بانوان در موسسه فرهنگی سابقون زیاران، مطالعات خود را جهت راه اندازی بخش خواهران آغاز نموده و جلسات متعددی را با کارشناسان مربوطه جهت برنامه ریزی بخش خواهران برگزار می نماید.
در همین راستا روز پنج شنبه مورخ 8 تیر ماه جناب آقای دکتر نور محمد در جلسه ای نقطه نظرات خود را در این زمینه عنوان نمودند.