شعرخوانی طنز در دیدار اخیر شاعران با رهبرانقلاب

شعرخوانی طنز توسط آقای مهدویان در دیدار اخیر شاعران با رهبرانقلاب