طرح تابستانی فصل رویش ۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم

پرورش استعداد های دانش آموزی ، رسالت اصلی معاونت تربیتی شهید بهشتیِ موسسه فرهنگی سابقون زیاران(بخش نوجوانان و جوانان) می باشد که این امر مهم در قالب طرح تابستانی فصل رویش و طرح تداوم ارتباط (امتداد) در طول سال تحصیلی و با ارائه ی برنامه های مختلف تفریحی، ورزشی، علمی و فرهنگی و ورزشی ادامه می یابد. امسال نیز با استمداد از خداوند متعال و با پشتیبانی والدین دانش آموزان، خيّرِین محترم و مردم شريف آغاز گردیده و و ان شاء الله ادامه خواهد يافت. نکته ی قابل توجه در طرح تابستانی فصل رویش سال 1395 آسیب شناسی و بازبینی نرم افرازی مجموعِ برنامه های معاونت تربیتی شهید بهشتی در چند ماهه ی اخیر می باشد که ضعف ها و آسیب های گذشته شناسایی و در امسال برطرف خواهد شد.

گزارش مصور:

کلاس فوتسال:

 WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_1

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_2

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_3

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_4

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_5

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_6

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_7

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_8

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_9

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_10

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_11

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_12

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_13

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_14

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_15

WwW.Sabeghoon.com_Bazi-football_16

کلاس رباتیک:

WwW.Sabeghoon.com_robatik_1

WwW.Sabeghoon.com_robatik_2

WwW.Sabeghoon.com_robatik_3